Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1192
Title: Стан і проблеми розвитку слідчих органів після прийняття Кримінально-процесуального кодексу УСРР 1927 року.Investigative Bodies State and Development Issues after UKRSSR Criminal Procedure Code Adoption in 1927
metadata.local.udk: 343.132(477)(09)
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Other Titles: Состояние и проблемы развития следственных органов после принятия Уголовно-процессуального кодекса УССР 1927 г
Authors: Губар, Сергій Володимирович
Gubar, Serhii
Keywords: органи слідства; слідчий; прокурор; досудове слідство; дізнання;;процесуальні дії; соціально- економічний курс радянської держави.;органы следствия; следователь; прокурор; досудебное следствие; дознание;;процессуальные действия; социально-экономический курс советского государства.;investigative bodies; investigator; prosecutor; pretrial investigation; inquiry;procedural actions; social-economic strategy of Soviet Union.
Issue Date: 2015
Abstract: Визначено структуру слідчих органів у 1920-х рр. та процесуальні повноваження слідчих. Розкрито зміни, внесені до Кримінально-процесуального кодексу УСРР 1927 р. щодо розподілу процесуальних дій між органами дізнання, слідства й прокуратури та їх наслідки. Обґрунтовано вплив зміни соціально-економічного курсу радянської держави на зміст і обсяг процесуальних повноважень слідчих.Определена структура следственных органов в 1920-х гг. и процессуальные полномочия следователей. Раскрыты изменения, внесенные в Уголовно-процессуальный кодекс УССР 1927 г. относительно распределения процессуальных действий между органами дознания, следствия и прокуратуры, а также их последствия. Обосновано влияние изменения социально- экономического курса советского государства на содержание и объем процессуальных полномочий следователей.Structure of investigative bodies in 1920s and investigators’ procedural competences are identified: these were the subjects of double subordination (administrative functions were supervised by courts and investigative actions – by prosecution).
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1192
Appears in Collections:Теоретичні та історичні аспекти правознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdfукр236.77 kBAdobe PDFView/Open
12 (1).pdfрос168.19 kBAdobe PDFView/Open
12 (2).pdfангл172.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.