Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1182
Title: Прокурорський нагляд як гарантія законності й обґрунтованості прийняття процесуальних рішень на початковому етапі досудового розслідування.Public prosecutions as a guarantee of the legality and validity adopt procedural decisions at the initial stage of preliminary investigation
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Рогатюк, Ігор Володимирович
Rohatyuk, Igor
Keywords: прокурорський нагляд; процесуальні гарантії; процесуальні рішення; початок досудового розслідування; процесуальні строки;;оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.;: прокурорский надзор; процессуальные гарантии; процессуальные решения;;начало досудебного расследования; процессуальные сроки; обжалование решений, действий или бездействия во время досудебного расследования.;procurator; procedural safeguards; procedural decisions; beginning of the pre-trial investigation;;procedural terms; appeal decisions; acts or omissions during the preliminary investigation.
Issue Date: 2014
Abstract: Розглянуто повноваження прокурора щодо нагляду за законністю прийняття процесуальних рішень на початковому етапі досудового розслідування, зокрема відносно своєчасного й обґрунтованого початку досудового розслідування, передачі кримінального провадження іншому органу досудового розслідування, забезпечення підозрюваного правом на захист, дотримання процесуальних строків.Рассмотрены полномочия прокурора по надзору за законностью принятия процессуальных решений на начальном этапе досудебного расследования, в частности, по своевременному и обоснованному началу досудебного расследования, передаче уголовного производства другому органу досудебного расследования, обеспечению подозреваемому права на защиту, соблюдению процессуальных сроков. We consider the prosecutor’s authority to oversee the legality of the adoption of procedural decisions at an early stage of the preliminary investigation, including the timely and informed early pre-trial investigation, transfer of proceedings to another of thecriminal investigation, the suspect of the right to ensure the protection, respect for procedural terms.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1182
Appears in Collections:Досудове розслідування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rogatuk_ua.pdf263.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.