Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1174
Title: Кримінальне провадження щодо неповнолітніх: досвід застосування нового кримінального процесуального кодексу України
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Чернявський, Сергій Сергійович
Keywords: кримінальне провадження; досудове розслідування; злочини, учинені неповнолітніми; Кримінальний процесуальний кодекс;;ювенальна юстиція; причини та умови, що сприяють учиненню злочинів; звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності; заходи забезпечення кримінального провадження.;уголовное производство; досудебное расследование; преступления, совершенные несовершеннолетними; Уголовный процессуальный кодекс; ювенальная юстиция;;причины и условия, способствующие совершению преступлений; освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности; меры обеспечения уголовного производства.;criminal proceedings; pre-trial investigation; crimes committed by minors; Criminal Procedure Code; juvenile justice;;causes and conditions conducive to the commission of crimes; release of juveniles from criminal responsibility; measures of criminal proceedings.
Issue Date: 2014
Abstract: У контексті реалізації Україною взятих на себе зобов’язань щодо імплементації в національному законодавстві міжнародно-правових стандартів ювенальної юстиції проаналізовано загальні правила кримінального провадження щодо неповнолітніх, закріплені новим Кримінальним процесуальним кодексом України.В контексте реализации Украиной обязательств по имплементации в национальном законодательстве международно-правовых стандартов ювенальной юстиции проанализированы общие правила уголовного производства в отношении несовершеннолетних, которые закреплены новым Уголовным процессуальным кодексом Украины.In the context of Ukraine’s commitments to the implementation of the national legislation of international legal standards of juvenile justice, analyzed the general rules of criminal proceedings against juveniles fixed the new Criminal Procedure Code.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1174
Appears in Collections:Законодавче врегулювання правозастосування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
chernavskuy_ua.pdf261.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.