Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1086
Titre: Психологічні особливості формування особистості та поведінки неповнолітнього корисливого злочинця.Psychological Features and Formation of Juvenile Personality and Criminal Behaviour
metadata.local.udk: 152.27:343.915:343.7
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Autre(s) titre(s): Психологические особенности формирования личности и поведения несовершеннолетнего корыстного преступника
Auteur(s): Рудик, Микола Миколайович
Mots-clés: неповнолітній;корислива злочинність;девіантна поведінка;психологічна характеристика;попередження;несовершеннолетний;корыстная преступность;девиантное поведение;психологическая характеристика;предупреждение;minor;mercenary criminality;illegal behavior;psychological description;prevention
Date de publication: 2015
Résumé: Розглянуто особливості підліткового віку, генезис формування злочинної поведінки в дітей. Здійснено аналіз об’єктивних (загальних) та суб’єктивних (специфічних) детермінант злочинності неповнолітніх.
URI/URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1086
Collection(s) :Психологічні проблеми роботи з делінквентами

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
21 (2).pdf191.87 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
21.pdf258.86 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
21 (1).pdf186.84 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.