Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1086
Título : Психологічні особливості формування особистості та поведінки неповнолітнього корисливого злочинця.Psychological Features and Formation of Juvenile Personality and Criminal Behaviour
metadata.local.udk: 152.27:343.915:343.7
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Otros títulos : Психологические особенности формирования личности и поведения несовершеннолетнего корыстного преступника
Autor : Рудик, Микола Миколайович
Palabras clave : неповнолітній;корислива злочинність;девіантна поведінка;психологічна характеристика;попередження;несовершеннолетний;корыстная преступность;девиантное поведение;психологическая характеристика;предупреждение;minor;mercenary criminality;illegal behavior;psychological description;prevention
Fecha de publicación : 2015
Resumen : Розглянуто особливості підліткового віку, генезис формування злочинної поведінки в дітей. Здійснено аналіз об’єктивних (загальних) та суб’єктивних (специфічних) детермінант злочинності неповнолітніх.
URI : http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1086
Aparece en las colecciones: Психологічні проблеми роботи з делінквентами

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
21 (2).pdf191.87 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir
21.pdf258.86 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir
21 (1).pdf186.84 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.