Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1052
Título : Програмний продукт "Мультимедійний навчальний посібник "Будова та експлуатація автомобіля" Свідоцтво № 44189
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Autor : Супруненко, Олександр Васильович
Макаренко, Владислав Васильович
Павленко, Борис Васильович
Волошин, Євген Євгенович
Собчинський, Дмитро Михайлович
Буренко, Олег Володимирович
Fecha de publicación : 11-jun-2012
Resumen : Навчальний посібник містить навчальні, методичні та мультимедійні матеріали, розкриває зміст курсу та може використовуватися при проведені лекційних, семінарських і практичних занять зі студентами та слухачами ННІ академії, а також під час їх самостійної підготовки
URI : http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1052
Aparece en las colecciones: 2012 рік

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
44189.pdf743.74 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.