Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1052
Titel: Програмний продукт "Мультимедійний навчальний посібник "Будова та експлуатація автомобіля" Свідоцтво № 44189
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Autoren: Супруненко, Олександр Васильович
Макаренко, Владислав Васильович
Павленко, Борис Васильович
Волошин, Євген Євгенович
Собчинський, Дмитро Михайлович
Буренко, Олег Володимирович
Erscheinungsdatum: 11-Jun-2012
Zusammenfassung: Навчальний посібник містить навчальні, методичні та мультимедійні матеріали, розкриває зміст курсу та може використовуватися при проведені лекційних, семінарських і практичних занять зі студентами та слухачами ННІ академії, а також під час їх самостійної підготовки
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1052
Enthalten in den Sammlungen:2012 рік

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
44189.pdf743.74 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.